ALGEMENE TICKETVOORWAARDEN VOOR TICKETS VAN HET ‘Pizza Lovers Festival’, GEORGANISEERD DOOR PIZZA LOVERS, GEVESTIGD TE APELDOORN, (KvK-nummer: 74414534, BTW-nummer: 859887790B01), VERDER TE NOEMEN ‘ DE ORGANISATIE’ 

 

 1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangstickets voor het Pizza Lovers Festival. Door verkrijging en/of gebruik van een ticket en/ of betreding van de locatie van het evenement gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. 

1.2 De locatie waar het Pizza Lovers Festival wordt gehouden kan huisregels hanteren, die onderaan deze pagina te vinden zijn. De koper verklaart op voorhand akkoord te gaan met de huisregels door het kopen van het ticket.  

 

 1. Ticketing 

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en de koper van een ticket komt tot stand nadat de koper een boeking voor één of meer tickets heeft geplaatst. Een boeking is voor de koper onherroepelijk. Het is voor de koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen. De organisatie verschaft de tickets voor het betreffende evenement. 

2.2 De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie en worden aan de koper ter beschikking gesteld. 

2.3 Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/ of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. 

2.4 De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om boekingen te weigeren van kopers, dan wel aanvullende voorwaarden aan boekingen te stellen. 

2.5 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de koper om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen. 

2.6 Tickets zijn enkel verkrijgbaar op www.PizzaLoversFestival.nl. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de klant. 

 

 1. Toegang 

3.1 Slechts een geldig ticket geeft toegang tot het evenement. 

3.2 Bij betreding van het festival kan de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd. 

3.3 De organisatie is bevoegd personen die een in dit artikel genoemd gebod of verbod overtreden de verdere toegang tot het evenement te ontzeggen zonder recht op restitutie van het betaalde entreegeld. 

 

 1. Aansprakelijkheid 

4.1 Bezoekers betreden het festivalterrein en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie van het evenement is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert. 

4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor wijzigingen of afwijkingen in het programma. Voorts is de organisatie niet verantwoordelijk voor de inhoud van de programmaonderdelen. 

 

 1. Overmacht 

5.1 De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie, het programma wijzigen of zelfs (deels) annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de gastsprekers, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc. 

5.2 Bij overmacht is restitutie van het entreegeld niet mogelijk. 

5.3 Bij een programmawijziging is restitutie van het entreegeld niet mogelijk. 

5.4 Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. 

 

 1. Overige Bepalingen 

6.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie, en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen. 

6.2 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zicht te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. 

6.3 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. 

6.4 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. 

6.5 Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald. 

6.6 Het is niet toegestaan om op het terrein, vuur(tjes) te maken e/o commerciële activiteiten te verrichten, e/o zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. 

6.7 De organisatie heeft het recht om bezoekers de toegang tot het evenement te ontzeggen als men zich niet aan deze regels houden of aanwijzingen van de organisatie niet opvolgen. In het algemeen is daar sprake als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt. 

 

 1. Slotbepalingen 

7.1 Op deze algemene ticketvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

7.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan. 

 


HUISREGLEMENT FESTIVALTERREIN 

 1. Hou je aan de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging. 
 2. U betreedt het festival geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek aan het festival. 
 3. Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan. 
 4. Geen alcoholverkoop aan personen onder de 16 jaar. 
 5. De organisatie kan personen de toegang weigeren. 
 6. Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden. 
 7. Flyeren is verboden. 
 8. Fietsen zijn niet toegestaan op het terrein. 
 9. In gevallen waarin dit huisreglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.